SKRLApeValtitDuoKoveraTime-On TigersTrio
ylakuva

KESKI-SUOMEN KAUKALOPALLO RY:N SÄÄNNÖT


1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kaukalopallo ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä KSKP ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.
Yhdistyksen kieli on Suomi.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Keski-Suomi.

2§ TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaukalopallon harrastusta yhdistyksen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen ja jäsenyhdistyksen jäsen harrastaisi kunto- tai kilpakaukalopalloa edellytystensä sekä tarpeidensa mukaisesti.

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen
- kilpaurheilutoimintaa.
- nuorisotoimintaa.
- kuntourheilutoimintaa.
- koulutustoimintaa.
- valmennus- ja harjoitustoimintaa.
- tiedotus- ja suhdetoimintaa.
- muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa fyysisesti ja henkisesti vireitä henkilöitä.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä hankkia varoja järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla ravitsemusliikettä järjestämissään tilaisuuksissa ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

4§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5§ JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

6§ JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Johtokunta päättää jäsenen erottamisesta ja annettavista rangaistuksista noudattaen kansallisen liiton kurinpitosääntöjä. Yhdistyksen puolesta voi kurinpitotoimista päättää kaukalopallon kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjen alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

7§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

8§ VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.

9§ KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8 Päätetään johtokuntaan valittavien jäsenten määrä (3-5), varajäseniä ei valita.

9 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuorolaisten tilalle

11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

12 Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.


10§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

11§ PÖYTÄKIRJA

Yhdistyksen, sen johtokunnan ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12§ ÄÄNESTYS

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Yksi henkilö voi valtakirjalla edustaa korkeintaan yhtä varsinaista jäsentä.

13§ HALLINTO

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut (3-5) jäsentä, varajäseniä ei valita. Johtokunnan jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan, toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

3 Valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata yhdistyksen taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraava toimintakautta varten

8 Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

13 Luovuttaa yhdistyksen tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


14§ TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

15§ NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

16§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäs osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

18§ VAROJEN LUOVUTTAMINEN

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin kaukalopalloa edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


Tämä sivu päivitetty 14.01.2020, 20:10